UDALOSTI

Webinár pre pedagogických zamestnancov materských škôl

3/8/2021

Blog image

Dňa 10. marca 2021 o 17:00 hod. sa uskutočnil on-line webinár pre pedagogických zamestnancov materských škôl v územnej pôsobnosti pracoviska k využívaniu Welcome: Metodiky pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom vzdelávaní.

Webinár poskytol pedagogickým zamestnancom pôsobiacim v materských školách informácie o možnostiach využívania Welcome: Metodiky pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom vzdelávaní pri podpore vzdelávania heterogénnych triednych kolektívov, kde sú prítomné deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj deti s primeraným psychomotorickým vývinom. Predstavili základné princípy inkluzívnej pedagogiky, z ktorých metodika čerpá, možnosti jej uplatnenia v prostredí materskej školy a tiež špecifiká práce s deťmi s rôznymi druhmi špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Usmernili účastníčky webinára v používaní vhodných aktivít pre deti podľa veku a úrovne rozvoja, aj vo využívaní skríningových dotazníkov, ktoré popisujú očakávané schopnosti a zručnosti zodpovedajúce veku dieťaťa. 

Webinár pripravili a prezentovali Mgr. Jana Duláková a Mgr. Miroslava Miklátek, špeciálne pedagogičky CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog