Naša ponuka

Stredné školy

Dôležitou úlohou adolescencie je dosiahnuť úroveň zrelej a kultivovanej osobnosti

Adolescenti v období dochádzky do strednej školy najčastejšie vyhľadávajú poradenskú pomoc pri riešení nasledujúcich situácií:

a) Adaptačné ťažkosti po prechode na stredné školy.

b) Pomoc vo zvládaní záťažových a krízových situácií.

c) Problémy v učení rôznej etiológie.

d) Výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí.

e) Identifikácia žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov a pri individuálnom začleňovaní v SŠ

f) Problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach

g) Pomoc v záťažových a krízových situáciách, pri vzťahových problémov s partnerom.

h) Psychologická diagnostika zameraná na intelektové, osobnostné predpoklady, diagnostiku záujmov a motivácie pre rôzne formy ďalšieho štúdia.

V spolupráci so strednými školami a poskytovaní služieb adolescentom vo veku stredoškolského štúdia dominujú hlavne nasledujúce činnosti:

a) Komplexná starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia.

b) Komplexná starostlivosť o žiakovi s poruchami správania a osobnosti (ADHD/ADD, Aspergerov syndróm a iné).

c) Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

d) Poradenstvo pre žiakov s ťažkosťami pri voľbe ďalšieho štúdia a výbere vysokej školy, zamerané na podporu rozvoja rezerv vo využívaní vlastného potenciálu, systému učenia.

e) Sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách štúdia na  vysokých školách.

f) Aktivity zamerané na formovanie postojov proti drogám a k zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, na prevenciu a riešenie šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi.

g) Programy selektívnej a indikovanej prevencie.

Stredné školy v našej pôsobnosti

Naše centrálne pracovisko Zuzkin park 10 a elokované pracoviská Bocatiova 1 a Galaktická 11 majú v starostlivosti 24 stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, spojené školy) z okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 8 600 žiakmi. Pozrite si prehľad našich zamestnancov pracujúcich na týchto základných školách.

  • Stredné školy v starostlivosti

Ponukový list

Žiadosti a formuláre

Metodické pokyny, usmernenia a materiály:

Hľadáte viac?

Ak hľadáte ďalšie užitočné informácie, tak neváhajte navštíviť nasledovnú samostatnú stránku, na ktorej sa môžete dozvedieť viac.