O nás

Kto sme?

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, Košice je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré bolo zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V roku 2020 oslávilo 40 rokov svojej existencie.

Odborné služby - diagnostické vyšetrenia, poradenské a konzultačné služby v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov poskytuje klientom do ukončenia prípravy na povolanie, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom v škôl v územnej pôsobnosti Košice II, Košice III a Košice IV.

V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností riadi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poskytované služby  v nasledovných oblastiach sú bezplatné:

a)  poradenstvo v osobnostnom vývine a psychoterapia
b)  poradenstvo vo vzdelávacom vývine
c)  poradenstvo v profesijnom a kariérovom vývine
d)  univerzálna a selektívna prevencia
e)  ďalšie odborné činnosti

Správa o činnosti

Na stiahnutie

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.