O nás

Kto sme?

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, Košice je zariadením poradenstva a prevencie, ktoré bolo zriadené a transformované podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie. V roku 2020 oslávilo 40 rokov svojej existencie.

Odborné služby - diagnostické vyšetrenia, poradenské a konzultačné služby v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov poskytuje klientom do ukončenia prípravy na povolanie, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti Košice II, Košice III a Košice IV.

V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností riadi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poskytované služby  v nasledovných oblastiach sú bezplatné:

a) psychologické poradenstvo, psychoterapia a rané poradenstvo

b) špeciálno-pedagogické poradenstvo, reedukácia a kariérové poradenstvo

c) sociálno-pedagogické poradenstvo a prevencia, hlavne selektívna prevencia

d) komplexné poradenstvo deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením

e) metodické usmerňovanie školských podporných tímov, odborných a pedagogických zamestnancov škôl a ďalšie odborné činnosti.

Správa o činnosti

Na stiahnutie

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.