Ostatné

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje:

  • označenie zodpovednej osoby: PhDr. Marta Taráseková
  • Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice
  • Telefón: 055-787 16 23
  • E-mail: tarasekova@cpppapke.sk

Spôsoby podávania podnetov:

  • písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke "Podnet - neotvárať".
  • osobne priamo zodpovednej osobe.
  • ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba.
  • elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby.

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.