Naša ponuka

Základné školy

V deťoch sú uložené všetky veľké možnosti

Najčastejšie pomáhame deťom a žiakom v období dochádzky do základnej školy pri riešení nasledujúcich situácií:

a) Problémy v učení, pri učení sa pod svoje možnosti, pri nedostatočnej motivácii k učeniu.

b) Identifikácia žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení ich osobnostných a sociálnych problémov a pri individuálnom začleňovaní v ZŠ.

c) Problémy v správaní, pri disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach.

d) Výchovné ťažkosti v školskom a rodinnom prostredí.

e) Pomoc v záťažových a krízových situáciách

f) Psychologická diagnostika zameraná na intelektové, osobnostné predpoklady, diagnostiku záujmov a motivácie pre ďalšie štúdium

Spolupráca so základnými školami a poskytovanie služieb deťom a žiakom školského veku sa realizuje hlavne v nasledujúcich oblastiach:

a) Individuálna a skupinová starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia.

b) Individuálna a skupinová starostlivosť o žiakovi s poruchami správania a osobnosti (ADHD/ADD, Aspergerov syndróm a iné).

c) Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

d) Poradenstvo pre žiakov s problémami pri výbere strednej školy, zamerané na podporu rozvoja osobnosti a rezerv vo využívaní vlastného potenciálu, systému učenia.

e) Sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách štúdia na  stredných školách, na trhu práce a pod.

f) Aktivity zamerané na formovanie postojov proti drogám a k zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s drogami, na prevenciu a riešenie šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania, prevenciu obchodovania s ľuďmi.

g) Programy selektívnej a indikovanej prevencie.

Základné školy v našej pôsobnosti

Naše centrálne pracovisko Zuzkin park 10 a elokované pracoviská Bocatiova 1 a  Galaktická 11 majú v starostlivosti 43 základných škôl prevažne z okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 11 000 žiakmi. Pozrite si prehľad našich zamestnancov pracujúcich na týchto základných školách.

  • Základné školy v starostlivosti

Ponukový list

Žiadosti

Metodické pokyny, usmernenia a materiály:

Hľadáte viac?

Ak hľadáte ďalšie užitočné informácie, tak neváhajte navštíviť nasledovnú samostatnú stránku, na ktorej sa môžete dozvedieť viac.