Naša ponuka

Školám a učiteľom

Psychodiagnostika detí a žiakov

Pri posudzovaní školskej spôsobilosti, vzdelávacích zručností a ťažkostí, emocionality a správania, profesijnej orientácie, intelektových schopností...

Poradenstvo pre deti, žiakov, rodičov a pedagógov

Pri ťažkostiach v učení, správaní, adaptácii na školu, výbere strednej školy, výbere vysokej školy a budúceho povolania...

Individuálna a skupinová terapia

Pri vzťahových a emocionálnych ťažkostiach, pri ťažkostiach v správaní, rodinných problémoch, ťažkostiach v triednych kolektívoch...

Preventívne aktivity

Výcvik rovesníckych skupín, práca s triednymi kolektívmi, s deťmi a žiakmi s problémovým správaním, riešenie šikanovania, prieskumy, besedy...

Prednášková a konzultačná činosť

Na požiadanie škôl k témam z oblastí osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu žiakov. Konzultácie pedagogického prístupu k žiakom v starostlivosti CPPPaP...

Školiace aktivity

Výcvik pedagógov a pedagogických kolektívov, napr. v oblasti porúch správania, špecifických vývinových porúch učenia, manažmentu triedy a pod.

Pozrite tiež školy v našej pôsobnosti

Materské školy

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.