OZNAMY

Usmernenie pre klientov počas núdzového stavu od 29. novembra 2021

7/13/2022

Blog image

Milí rodičia, klienti – deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií. Prinášame Vám aktuálne usmernenia k prevádzke nášho centra od 29. novembra 2021.

     V školskom roku 2021/2022 sú všetky aktivity CPPPaP realizované podľa manuálu vydaného MŠVVaŠ SR: ŠKOLSKÝ SEMAFOR, aktuálneho COVID automatu, aktuálnych usmernení ÚVZ SR, RÚVZ v Košiciach a epidemiologických podmienok jednotlivých škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

     Podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR aktualizovaného dňa 26.11.2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/21911:1-A1810 z 25.11.2021 od 29.11.2021:

Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

     Vstup cudzích osôb do priestorov škôl a školských zariadení je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný – osoba kompletne očkovaná, prekonaný – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) so súhlasom riaditeľky CPPPaP/vedúcej elokovaného pracoviska.

     V záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov CPPPaP prosíme o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

  1. Pri vstupe na pracoviská CPPPaP žiadame plnoletých klientov a dospelú sprevádzajúcu osobu neplnoletého klienta preukázať sa potvrdením o úplnom očkovaní – COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
  2. Pri vstupe na pracoviská CPPPaP absolvovať preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty neplnoletého klienta a vyplnenie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti neplnoletého klienta v prijímacej kancelárii.
  3. Vstup a pobyt všetkých návštevníkov na pracoviskách CPPPaP je možný len s plne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
  4. Prijímanie klientov – detí a žiakov – v čase, kedy je v triede uložené karanténne opatrenie, nie je možné.
  5. V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.
  6. Objednávanie individuálnych klientov je regulované tak, aby sa v prijímacom priestore klienti nestretávali. Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).
  7. V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.
  8. Pri zistení pozitivity na COVID-19 po návšteve CPPPaP u klienta, sprevádzajúcej osoby alebo im blízkych kontaktov, oznámte to bezprostredne odbornému zamestnancovi, ktorý s klientom pracoval, alebo v prijímacej kancelárii CPPPaP/elokovaného pracoviska,

Zamestnanci CPPPaP pracujú v režime OPT.

V Košiciach 26.11.2021

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti neplnoletého klienta

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog