OZNAMY

Usmernenie pre klientov od 10. januára 2022

7/13/2022

Blog image

Milí klienti Centra, prečítajte si informácie ohľadom aktuálnej prevádzky.

Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) môžu obnoviť prevádzku odo dňa 10. januára 2022, pokiaľ to epidemická situácia v danom okrese povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov.

Vstup cudzích osôb, dospelých osôb sprevádzajúcich maloletých klientov a plnoletých klientov nad 18 rokov do priestorov CPPPaP povolený iba v režime OP (očkovaný – osoba kompletne očkovaná, prekonaný – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) so súhlasom riaditeľky CPPPaP/vedúcej elokovaného pracoviska.

     V záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov CPPPaP prosíme o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

  1. Pri vstupe na pracoviská CPPPaP žiadame plnoletých klientov a dospelú sprevádzajúcu osobu neplnoletého klienta preukázať sa potvrdením o úplnom očkovaní – COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
  2. Pri vstupe na pracoviská CPPPaP absolvovať preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty neplnoletého klienta do 6 rokov a vyplnenie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti neplnoletého klienta v prijímacej kancelárii.
  3. U klientov detí a žiakov od 6 do 18 rokov navštevujúcich základné a stredné školy sa pri vstupe na pracoviská CPPPaP vyžaduje aj čestné prehlásenie/SMS o negatívnom výsledku testu na zistenie prítomnosti  vírusu COVID-19 realizovaného v zdravotníckom zariadení, MOM alebo domácom prostredí nie staršieho ako 48 hodín (je súčasťou Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti klienta uvedeného dolu).
  4. Vstup a pobyt všetkých návštevníkov na pracoviskách CPPPaP je možný len s plne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
  5. Prijímanie klientov – detí a žiakov – v čase, kedy je v triede uložené karanténne opatrenie, nie je možné.
  6. V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.
  7. Objednávanie individuálnych klientov je regulované tak, aby sa v prijímacom priestore klienti nestretávali. Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).
  8. V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.
  9. Pri zistení pozitivity na COVID-19 po návšteve CPPPaP u klienta, sprevádzajúcej osoby alebo im blízkych kontaktov, oznámte to bezprostredne odbornému zamestnancovi, ktorý s klientom pracoval, alebo v prijímacej kancelárii CPPPaP/elokovaného pracoviska,

Zamestnanci CPPPaP pracujú v režime OPT.

V Košiciach dňa 10.1.2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti neplnoletého klienta

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog